מדיניות הפרטיות אתר האינטרנט של ערוץ ילדות ישראלית

הופ! מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והיא אינה אוספת פרטים כלשהם של המשתמש.

הגבלת אחריות

הופ! תעשה כמיטב יכולתה להבטיח שימוש רציף ומלא באתר, אולם מובהר כי היא אינה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או תקינות ו/או נגישות למידע באתר ו/או חלק ממנו, לרבות לא להפרעות או תקלות, כלשהן במהלך השימוש באתר.

 

הופ! לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש באתר.

מובהר כי אספקת השירותים ע"י הופ! תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והופ! אינה ולא תהיה אחראית למעשה או מחדל כלשהו של צדדים אילו וכן  לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו בשל השימוש באתר.  לרבות לא תקלות, שיבושים או אי זמינות האתר, מכל סיבה שהיא.

לידיעתך, ניגון בפועל של תכני האתר נעשה באמצעות אתר YouTube, ובעצם גלישתך באתר זה הינך מקבל ומאשר את תנאי השימוש הרלוונטיים גם באתר YouTube ובאחריותו הבלעדית.  מובהר כי הופ! אינה אחראית על התוכן או פרסומות אשר יתכן ויוצגו בסמוך לתכני הופ!.

מובהר כי תכנים מסוימים חסומים גיאוגרפית ואינם ניתנים לצפייה מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בהתאם להסכמים עם בעלי זכויות שונים.  

ככל שבאתר מוצעים קישורים (Links) למקורות מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים, הופ! לא תהיה אחראית באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, לעצם השימוש בקישורים, לתכנים ו/או לכל מרכיב אחר שבקישורים אילו ועל המשתמש לשקול, באחריותו המלאה והבלעדית, האם ברצונו לעשות שימוש או שלא לעשות שימוש בקישורים אילו.  

מובהר כי הצגת קישורים באתר אינה המלצה  להשתמש בהם ואין בהפניה באמצעות הקישורים המוצעים משום מתן חסות כלשהי של הופ!, במפורש או מכללא, לכל מרכיב שהוא בקישורים אלו, לרבות לא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, הופ! אינה מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם, דיוקם, רמתם ו/או איכותם של תכנים ו/או מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות או עמדות המוצגים בקישורים חיצוניים לאתר זה והשימוש בהפניות אילו נעשה מתוך בחירה ועל פי שיקול דעת של המשתמש בלבד ובאחריותו המלאה והבלעדית.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). הופ! אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של גורם כלשהו, לרבות משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הופ! בגין המידע והתאמתו או אי התאמתו לצרכים ו/או לתגובות כלשהן של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הופ! ו/או מי מטעמה. השימוש במידע נעשה באחריות בלעדית ומלאה של המשתמש. הופ! עושה כמיטב יכולתה להבטיח שירות ברמה הגבוהה ביותר לרבות פעילות רציפה ותקינה של האתר אך מובהר למען הסר ספק שאין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לטעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר או אי יכולת לעשות בו שימוש.

פיצוי- שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את הופ!, את מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או הבאים מכוחה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר בהם נשאה הופ!, לרבות שכ"ט עו"ד ואשר נגרמו עקב מעשה או מחדל בשל שימוש באתר ו/או מרכיביו שלא עפ"י  תנאי שימוש אילו, כפי שיעודכנו מעת לעת,

 

סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט המוסמכים בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיהם בלבד.