תנאי שימוש אתר האינטרנט של ערוץ ילדות ישראלית

להלן תנאי השימוש באתר ילדות ישראלית (להלן: "האתר"), שמטרתם להסדיר את היחסים בין חברת ערוץ הופ! בע"מ (ח.פ. 512814468) מרחוב הרוגי מלכות 7 תל-אביב (להלן: "הופ!" או "החברה"), בעלת האתר, לבין המשתמש והם מתייחסים לכל מרכיבי האתר, לרבות התכנים והמידע בו ואינם חלים על אתר/ים אחר/ים אף אם באתר זה קיים קישור/ים לאתר/ים אלו.

הופ! שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

מובהר כי עצם כניסה ושימוש באתר, מהווה מתן הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, בלא יוצא מן הכלל, גם אם המבקר לא עיין בהם כלל או עיין בחלקם בלבד.                    

הגבלת השימוש
מובהר כי האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש/ים אחר/ים כלשהו, לרבות לא שימוש מסחרי ו/או ציבורי ו/או סיטונאי/כלשהו.

המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים כלשהם בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לרבות לא להוסיף, לגרוע, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לצלם, לערוך, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בכל חלק או מרכיב בו. שינוי או שימוש שאינו עפ"י האמור, מהווה הפרה של זכויות שונות, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור זכויות יוצרים, מבצעים וכיו"ב בין אם הן של הופ! ובין אם של צדדים שלישיים שהתירו להופ! את השימוש בהן.

חל איסור מוחלט לשימוש באתר ו/או בכל מרכיב בו, (לרבות תכנים וחומרים מן האתר), על גבי אתר אחר או רשת מחשבים כלשהי. אין להפיץ בכל דרך ואמצעי שהם תוכן ו/או מרכיב אחר כלשהו המוצג באתר ומיועד לשימוש כהגדרתו לעיל בלבד.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, ומבלי להמעיט מכלליות האמור: שמות, עיצובים, מאפיינים, רעיונות, דמויות, קונספטים, סימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים, טכנולוגיה, כולל ומבלי לגרוע מהאמור, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן: "המידע"), בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, הינם של הופ! בלבד ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו להופ! את השימוש בהם.

 

העלאת חומרים אסורים

חל איסור מוחלט להעלות או לנסות להעלות לאתר חומרים כלשהם.

 

הורדות

מובהר כי חל איסור מוחלט להעתקה ו/או הורדת תוכן כלשהו מהאתר.

 

הפסקת פעילות האתר  

הופ! רשאית לשנות ו/או לעדכן, לעבד, להתאים, להוסיף או לגרוע כל מרכיב באתר, לרבות תוכן ו/או מידע וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה טענה, דרישה או תביעה כלשהי בשל כך.

 

הופ! רשאית לסיים הפעלת האתר מכל סיבה שהיא ובכל שלב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

מתן תגובות להופ!

הופ! תשמח לקבל תגובות ממשתמשי האתר.

למרות האמור, אין להציע הצעות תוכן כלשהן או להעביר חומרים כלשהם להופ! באמצעות האתר, וזאת כדי למנוע אי הבנות, טענות או דרישות מצד המציע, כגון טענה לכך שרעיון, הצעה, שם, עיצוב או כל חומר אחר שהועבר להופ! בניגוד לאמור, עלול לדעת המציע להיות דומה לרעיון, תוכן, עיצוב, שם, דמות וכיו"ב שהופ! מפתחת או עשויה לפתח ו/או עושה ו/או תעשה בו שימוש. לפיכך, מודגש כי אין לשלוח הצעה, רעיון, שמות, עיצובים, דמויות וכיו"ב וככל שבניגוד לאמור איזה מאילו ישלח או יועלה לאתר, לא יבוא השולח ו/או כל מי מטעמו בטענה, דרישה, תביעה כלשהי כלפי הופ! ו/או מי מטעמה בשל שימוש כלשהו שלדעת השולח נעשה בו או בדומה לו ע"י הופ! ו/או מי מטעמה וזאת אף מבלי שתחול על הופ! חובת הוכחה כלשהי שלא עשתה שימוש בחומר שהועבר אליה בניגוד לאמור.